Centrum Informacji
Zespół Szkół Nr 24 im. prof. Stefana BryłyLayout By


 


Strona głównaZ Centrum Informacji mogą korzystać:

 • Uczniowie XCIII Liceum Ogólnokształcącego na podstawie zapisów w dzienniku lekcyjnym
 • Uczniowie XXXII Liceum Profilowanego na podstawie zapisów w dzienniku lekcyjnym
 • Technikum Budowlane nr5
 • Nauczyciele i pracownicy szkoły
 • Rodzice - na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego

Pracownicy

W Centrum Informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami zatrudnieni są nauczyciele - bibliotekarze:

 • mgr Urszula Glina
 • mgr Izabela Rudnicka
 • Czas pracy Centrum Informacyjnego

  • Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego
  • Udostępnianie zbiorów odbywa się przez 42,5 godziny zegarowej w tygodniu
  • Godziny otwarcia biblioteki:
   codziennie : 8.00 - 15.00
   w środy bez wypożyczania

Centrum prowadzi 2 rodzaje katalogów: alfabetyczny, tematyczny

W Centrum znajduje się księgozbiór tzw. podręczny oraz czasopisma do korzystania na miejscu.

Księgozbiór podręczny stanowią:

 • encyklopedie,
 • słowniki,
 • leksykony,
 • poradniki,
 • wydawnictwa o charakterze informacyjnym,
 • publikacje z różnych dziedzin wiedzy,
 • atlasy,
 • przewodniki krajoznawcze,
 • biografie,
 • antologie,
 • albumy,
 • roczniki,
 • czasopisma,
 • a także wydawnictwa z zakresu j. polskiego, religioznawstwa, filozofii, geografii, historii, biologii, medycyny, nauk społecznych itd.

Centrum proponuje i gromadzi wiele tytułów czasopism. Są to dzienniki, tygodniki, miesięczniki, poradniki metodyczne dla nauczycieli.

Z Centrum korzystają uczniowie szukający informacji, przygotowujący się do konkursów, olimpiad, odrabiający lekcje, piszący referaty.

W Centrum odbywają się spotkania, konkursy, lekcje z wykorzystaniem komputera i edukacji czytelniczej i medialne, zajęcia Koła Multimedialnego i działalnosć Klubu Medialnego.

Centrum Informacyjne

Centrum Informacyjne to sześć komputerów nowocześnie wyposażonych i podłączonych do Internetu mających służyć uczniom i nauczycielom w dostępie do informacji zgromadzonych w różnego rodzaju bazach informacyjnych.


 • Dostęp do źródeł internetowych Centrum zapewnia w godzinach pracy - średnio 6 godzin dziennie. Ze względu na wprowadzoną do szkoły ścieżkę "Edukacji czytelniczej i medialnej" a także inne ścieżki międzyprzedmiotowe związane m.in. z profilami szkoły potrzebne są w bibliotece dodatkowe stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i możliwością korzystania z różnych pozaszkolnych baz danych.
 • Są one niezbędne przy realizacji zajęć związanych z wykorzystaniem mediów (w tym komputerów), prowadzonych w grupach w nauce korzystania z elektronicznych źródeł informacji i systemów wyszukiwawczych w grupach lub całych klasach.
 • Uczniowie systematycznie w godzinach pracy biblioteki, korzystają ze stałego dostępu do internetowych źródeł informacji - zapewniony jest dostęp do Internetu przy dwu stanowiskach komputerowych, co umożliwia korzystanie z encyklopedii oraz różnego typu wyszukiwarek internetowych. Dotąd ze źródeł informacji internetowych w godzinach pracy biblioteki - korzysta średnio 15 -35 osób dziennie.
 • Do najczęściej poszukiwanych informacji należą wiadomości zagadnienia dotyczące: języka polskiego, informatyki, fizyki, biologii, historii, chemii, geografii, język angielskiego, budownictwa, przysposobienie obronne a ostatnio języka rosyjskiego.
 • Uczniowie klas maturalnych korzystają także z informacji dotyczących uczelni, kierunku studiów i zasad rekrutacji , a także z możliwości wysyłania pocztą elektroniczną testów i zadań konkursowych ( w tym z matematyki, wiedzy o społeczeństwie itp.).
 • Uczniowie korzystający z komputera w celach edytorskich (przy pisaniu referatów lub fragmentów prac dyplomowych) maja zapewnione stanowisko pracy w bibliotece.
 • W pracy z czytelnikiem - wiele uwagi poświęca się udzielaniu informacji potrzebnych przy poszukiwaniu literatury na zajęcia lekcyjne (bibliograficznych i rzeczowych) oraz pomocy w trakcie poszukiwań internetowych do przygotowywanych dodatkowych zadań dla chętnych, referatów i prac konkursowych młodzieży naszej szkoły.

  Podstawowe zadania Centrum Informacji :

  • działalność informacyjna i biblioteczna
  • praca dydaktyczna i pedagogiczna
  • działania organizacyjne i marketingowe ze szczególnym uwzględnieniem funkcji reklamy
  • promocji działań podejmowanych przez Centrum i szkołę
  • współpraca z gronem pedagogicznym nie związanym etatowo z Centrum
  • nauczycielami informatyki, języka polskiego i poszczególnych przedmiotów realizowanych w programie szkoły
  • wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym

   Pomoc w realizacji ścieżek edukacyjnych uwzględnionych do realizacji w szkole:

  • Edukacji czytelniczej i medialnej
  • Edukacji europejskiej
  • Edukacji regionalnej
  • Edukacji ekologicznej i prozdrowotnej
  • Edukacji filozoficznej

   Współpraca z administracją szkoły i pracownikami technicznymi przy organizacji

  • zaplecza lokalowo-technicznego Centrum
  • materiałów i sprzętu biurowego

 •  
         
  Copyright (C) 2004 M. Dziubiński, I. Rudnicka